Girişimcilik Sınav Soruları
 
GİRİŞİMCİLİK 2006 VİZE

1-) Aşağıdakilerden hangisi girişimci unsurlarından biri değildir?
A) Kabul görmeme
--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi girişimciyi yöneticiden ayıran farklardan biridir?
D) Vizyon sahibi
--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi sektörün içinde yer alan yenilik kaynaklarından biri değildir?
E) Demografik yapıdaki değişmeler
--------------------------------------------------------------------------------
4-) Ürünle ilgili unsurları iki boyutlu bir tabloya yerleştirip bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratan tekniğe ne ad verilir?
B) Matris yöntemi
--------------------------------------------------------------------------------
5-) Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden ve daha sistemli olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
C) Gordon yöntemi
--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başlangıç aşamasında yararlanabileceği finansal kaynaklardan biri değildir?
B) Risk sermayedarları
--------------------------------------------------------------------------------
7-) Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi yönetimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacmini genişletebilmesi likidite riskini azaltabilmesi faaliyetlerini kârlı şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayeye ne ad verilir?
D) Çalışma sermayesi
--------------------------------------------------------------------------------
8-) Kurulması düşünülen ya da var olan bir işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye ne ad verilir?
A) İş planı
--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin finansman kaynakları arasında yer almaz?
D) Uluslararası çalışma örgütü
--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin gelişmesine ortam hazırlayan ticari ve hukuki altyapı şartlarından biri değildir?
E) Sermaye yardımları
--------------------------------------------------------------------------------
11-) Dünyada girişimcilik eğitimi konusunda lider kabul edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
C) ABD
--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik özelliklerinden biri değildir?
D) Yüksek tasarruf oranı
--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük sanayileşme stratejisinde uygulanan başlıca politikalardan biri değildir?
B) İhracat kısıtlamaları
--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi yükselen piyasa ideolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yönelen ilginin artmasına neden olmamıştır?
D) Devletin kâr amaçlı kamulaştırma yapması
--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kapitalizm kavramını ilk olarak bütün bir teori halinde ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Adam Smith
--------------------------------------------------------------------------------


16-) Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan belli bir fiyat üzerinden mallar satın alıp belirsiz fiyattan satmak tanımı kime aittir?
C) Richard Cantillon

17-) Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin gerçek lokomatifi olarak aşağıdakilerden hangisini varsaymaktadır?
E) Büyük ölçekli işletmeleri
--------------------------------------------------------------------------------
18-) Yetenekler ve motivasyon ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsuru olduğu modelde aşağıdaki etkenlerden hangisinin alt unsurlarıdır?
C) Girişimcilik kapasitesi
--------------------------------------------------------------------------------
19-) Son zamanlarda Türkiye ve dünya piyasalarında Çin ürünlerinin yaygınlaşması nedeniyle sözü edilen Çin tehlikesi Türk girişimciliğindeki hangi eksikliğe ve zayıf yöne işaret eder?
C) Türk girişimcilerinin katma değeri yüksek alanlara geçiş sağlamadaki yetersizliği
--------------------------------------------------------------------------------
20-) Türkiye’de girişimciler arasında ortaklığın yeterince yaygınlaştırılmamasında aşağıdaki faktörlerden hangisi önemli değildir?
E) Türk girişimcilerin piyasa araştırmasına ve innovasyona gereken önemi vermemesi fizibilite çalışmalarına karşı ilgisizlik ve kayıtsızlık
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Türkiye’deki ortakların genel olarak başarısız olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi önemli değildir?
E) İlgili yasal düzenlemelerdeki belirsizlikler ve yetersizlikler

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki niteliklerden hangisi küçük işletmelerde girişimciliğin güçlü yönünü oluşturur?
A) Yan sanayi olma konusunda potansiyelleri oldukça yüksektir.
--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdaki işletme büyüme evrelerinin hangisinde işletme sahibi için yöneticilik şapkası birincil önem taşır?
E) Olgunluk evresi
--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki firmalardan hangisi 100 yaşın üzerindedir?
B) Kuru Kahveci mahmut Efendi Mamulleri
--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi aile şirketinin dezavantajlarından biridir?
D) Kârsız işler aile şöhretine halel gelmesin diye sürdürülür.
--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi Türk girişimcisinin genel özelliklerinden biri değildir?
B) Planlamayı sevmesi
--------------------------------------------------------------------------------
27-) Uluslararası girişimcilik özellikle aşağıdaki hangi iki temel disiplinin kesiştiği noktada karşımıza çıkar?
A) Uluslararası işletmecilik-Girişimcilik
--------------------------------------------------------------------------------
28-) Girişimci firmanın uluslararası pazara satıcı olarak çıktığı uluslararası pazarlara giriş yolu aşağıdakilerden hangisidir?
C) İhracat
--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin uluslararası pazarlara açılmada doğrudan yabancı yatırımlar yolunu tercih etme sebeplerinden biri değildir?
C) Teknoloji transferi yapmak
--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası girişimciliğin aşamalarından biri değildir?
D) İthalatın sınırlandırılması

1- Kar elde etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişiye ne ad verilir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : GİRİŞİMCİ

2-Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yapılan tanımlarda yer alan temel unsurlardan biri değildir?.. (05-06-08)
Cevap : SERMAYE

3- Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcide bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?..
(05-07-08-09)
Cevap : RİSKLERDEN KAÇINMASI

4- İlk kez girişimcilik tanımı yapan ekonomist kimdir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : CANTİLLİON

5- Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin en önemli işlevleri arasında yer almaz?.. (05-06-08)
Cevap : REKABETİ ARTIRMA

6- Girişimcilik sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?.. (05-06-08-09)
Cevap : FIRSATLARIN BELİRLENMESİ

7- Aşağıdakilerden hangisi Cari Rogers’in yaratıcılığı artırdığı konusunda ileri sürdüğü iki yöntemden biridir?.. (05-06-07-08)
Cevap : PSİKOLOJİK ÖZGÜRLÜK

8- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın gerçekleşmesini etkileyen faktörlerden biri değildir?.. (05-06-08-09)
Cevap : KALITIM

9- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlardan biri değildir?..
(05-06-07-08-09)
Cevap : KAVRAM OLUŞTURMAK

10- Yaratıcılığın aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?.. (05-06-08)
Cevap : HAZIRLIK / KULUÇKAYA YATIRMA / YARATICILIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI / YARATICI SONUÇLARIN KABUL DİLMESİ

11- Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin tasarım firması IDEO’nun belirlediği iyi bir beyin fırtınası için yapılması gereken işlemler sıralamasında yer almaz?..
(05-06-07-08-09)
Cevap : TAKIMA SADECE ALANIYLA İLGİLİ UZMAN KİŞİERİN KATILMASI

12- Aşağıdakilerden hangisi Peter F. Drucker tarafından belirtilen şirketin veya şirket içinde yer alan yenilik kaynaklarından biri değildir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : ALGILAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

13- Yaratıcılık konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?.. (05-06)
Cevap : YARATICILIK HERKESTE VAR OLAN BİR ÖZELLİKTİR

14- Aşağıdakilerden hangisi temel ve uygulamalı bilgi üretim sistemleri ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini ve etkileşimini sağlayan yollardan biri değildir?.. (05-06-08)
Cevap : HER SİSTEMİN SADECE KENDİ İÇİNDE ÖRGÜTLENMESİ

15- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçilik ilkelerinden biri değildir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : YENİLİĞE BÜYÜK TASARIMLARLA BÜYÜK BAŞLANGIÇ YAPILMASI

16- Aşağıdakilerden hangisi İsveçli akademisyen Ake Andersson’un belirttiği yenilikçi kültür yaratan faktörlerden biri değildir?.. (05-06-08)
Cevap : HOMOJEN KÜLTÜRLÜ TOPLUM

17- Dünyada ilk Ar-Ge kuruluşu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : 1872 YILINDA ALMANYA’DA SİEMENS TARAFINDAN KURULDU

18- İşletmelerde varlıkların nakde çevrilebilme derecesine ne ad verilir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : LİKİDİTE

19- Aşağıdakilerden hangisi endüstri yörelerinin özelliklerinden biri değildir?..
(05-06-07-08-09)
Cevap : YALITILMIŞ OLMASI

20- İşletmelerin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve dışı gelirleri ile o gelirleri elde etmek için katlandığı gider ve maliyetlerin bütçelendiği finansal tabloya ne ad verilir?.. (05-06-08-09)
Cevap : PROFORMA GELİR TABLOSU

21- Bir yatırım malının maliyetinin başka bir şirkette kalarak, belirli bir kira karşılığında, kulanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemine ne ad verilir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : LEASİNG

22- Girişimci için en zor işletme gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : BAŞLANGIÇ

23 – Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler arasına yer almaz?.. (05-06-07-08-09)
Cevap : KISA SÜRELİ KREDİLERE AĞIRLIK VERİLMESİ

24- Risk sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlarda ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?.. (05-06-08-09)
Cevap : GİRİŞİMCİNİN ŞU AN Kİ DURUMU, ORTAYA ÇIKACAK İHTİYAÇLAR VE YENİ İŞLETMENİN OLASI SONUÇLARINI GÖSTEREN İŞ PLANINI HAZIRLAMASI

25- İş planında yatırımcılara, gerçekleştirilmek istenen çeşitli faaliyetlerin sıralamasını veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?.. (06)
Cevap : ZAMAN TABLOSU

26- Aşağıdakilerden hangisi iş planının önemli riskler bölümünde incelenmesi gereken faktörlerden biri değildir?.. (06)
Cevap : İŞLETME İÇİNBELİRLENMESİ GEREKEN KURULUŞ YERİ

27- İşletmenin sahipliği, anahtar personelin görevleri ve sorumlulukları, iş planının hangi bölümünde yer alır?.. (06)
Cevap : YÖNETİM PLANI

28- Aşağıdakilerden hangisi iş planının girişimciye sağladığı faydalardan biri değildir?.. (06)
Cevap : ZAMAN İÇİNDE GÜNCELLENMEDEN UZUN SÜRE KULLANILABİLMESİ

29- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planında bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?.. (06)
Cevap : KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ OLMASI

30- Girişimci tarafından hazırlanan iş planının risk sermayedarı tarafından değerlendirilmesi sürecinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?.. (06)
Cevap : İŞLETMENİN İÇİNDE BULUNDUĞU ENDÜSTRİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

31- Şirket girişimciliği kavramını büyümek için küçük işletmelerin satın alınması anlamında kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?.. (06-07-08-09)
Cevap : SCHWARZ

32- İş yapısı içinde var olan girişimcilik olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?..
(07-08-09)
Cevap : İÇ GİRİŞİMCİLİK

33- Aşağıdakilerden hangisi yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere büyük işletmeleri terk ederek kendi işletmelerini kurmalarına neden olan faktörlerden biri değildir?.. (06-07)
Cevap : ÇALIŞILAN İŞLETMEDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ ESNEK OLMASI VE İŞLETMENİN TEKNOLOJİDE ÖNCÜ OLMASI

34- Aşağıdakilerden hangisi iç girişimcilerin özelliklerinden biri değildir?.. (06-08-09)
Cevap : HAYALLERİ BAŞARMADA BAŞKALARINI İKNA EDEBİLME GÜCÜNE SAHİP OLMASI

35- İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasındaki ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?.. (06-07-08-09)
Cevap : İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN HEDEFLEDİĞİ YENİLİK VİZYONUNUN PAYLAŞILMASIDIR

36- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde iç girişimcilik ortamının yaratılmasında gerekli koşullardan biri değildir?.. (06-07)
Cevap : ÖNCELİKLİ FIRSAT PARAMETRESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN KULLANILMASI

37- Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin tanımı yapılırken ağırlıklı olarak eke alınan konulardan biri değildir?.. (07)
Cevap : DEĞİŞMEZLİK

38- Yeni iş düşüncesinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?.. (07-09)
Cevap : PAZARDA VAR OLAN AÇIKLARIN DÜŞÜNÜLMESİ VE BU AÇIKLARIN NASIL KAPATILABİLECEĞİNİN TARTIŞILMASI

39- 20. yy’ın son dönemi ile birlikte yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan elektronik ticaretle ürünlerin iletişim ağları aracılığı ile üretilmesi ya da mevcut ürünlerin reklamlarının, satışının ve dağıtımının bu ağlar tarafından yapılması girişimci işlevlerinden hangisine örnektir?.. (07-09)
Cevap : YENİ PAZARLAR VE YENİ SATIŞ YÖNTELERİ YARATMAK

40- Yaratıcı düşüncelerin değeri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?..
Cevap : MANTIKLI OLUP OLMAMASINA

41- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede bireysel yaratıcılığı yok eden durumlardan biridir?.. (07-09)
Cevap : İŞLETMEDE ÇALIŞMALARIN HOMOJEN TAKIMLAR OLUŞTURULARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

42- Türkiye Teknoloji geliştirme vakfı hangi yılda kurulmuştur?.. (07-09)
Cevap : 1991

43- Başarıya giden yolda yapılabilecek hatalar ve engellerin araştırıldığı yaratıcılık tekniği aşağıdakilerden hangisidir?.. (07-09)
Cevap : TERS BEYİN FIRTINASI

44- Aşağıdakilerden hangisi iş planı yapmanın işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir?.. (07-09)
Cevap : TÜKETİCİLERİN MEVCUT ÜRÜN KONUSUNDAKİ FİKİRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE KULLANILMASI

45- Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi bir örgütün
kültürel özellikleri arasında yer almaz?.. (07-09)
cevap : YENİLİKÇİLİĞİN VE YENİLİK ÇALIŞMALARININ ÖRGÜTSEL DÜZEYDE BELİRLENMİŞ TEK BİR DEPARTMAN TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ

46- İç girişimcilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?.. (07)
Cevap : KAYNAKLARI SINIRLI OLDUĞU İÇİN ÇOĞU ZAMAN KENDİSİ FON YARATIR

47- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli olan faktörlerden biri değildir?.. (07-08-09)
Cevap : İŞLETMEDE GELENEKSEL OTORİTE YAPISINDAN AYRILMADAN BÜROKRATİK İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

48- Belirli bir zaman süresi için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içinde işletmenin olası girişleri ile nakit çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama aracına ne ad verilir?.. (07)
Cevap : NAKİT BÜTÇESİ

49- Yaratıcılığı yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreç olarak açıklayan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?.. (08-09)
Cevap : TAYLOR


Girişimcilik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Adı / Soyadı:
Sınıf / No:

1. Aşağıdakilerden hangisi açık hava reklam araçlarından biri değildir?
a. Afiş b. Katalog c. Pano d. İlan Tahtası

2. Malların para karşılığı el değiştirmesine ne ad verilir?
a. Pazarlama b. Reklam c. Satış d. Üretim

3. Aşağıda belirtilen reklam araçlarından hangisinin hedef kitleye ulaşma oranı en yüksektir?
a. Gazete b. Sinema c. Radyo d. Televizyon

4. Malların hizmetlerin düşüncelerin üretilip geliştirilerek tüketicilere yada kullanıcılara doğru akışını planlama ve uygulama sürecine ne ad verilir?
a. Pazarlama b. Reklam c. Satış d. Üretim

5. Kar amacı ile malların hizmetlerin alımı satımı tüketicilere ulaştırılması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere ne denir?
a. Üretim b. Pazarlama c. Ticaret d. Satış

6. En az beş ortağı olan ana sermayesi belli ve paylara bölünmüş borçlarından dolayı yalnız varlıkları ile sorumlu bulunan şirkete ne ad verilir?
a. Anonim b. Limitet c. Kolektif d. Komandit

7. Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yoluyla onları finanssal ve yönetim yönlerinden kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?
a. Tröst b. Kartel c. Holding d. Konsorsiyum

8. Komandit şirketlerde sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlı olan ortaklara……………………………………..ortak denir.
Sınırsız sorumlu olan ortaklara ise…………………………………………….ortak denir.

9. Şahıs Şirketleri………………………………şirketler ve

…………………………..şirketlerdir.

10. Sermaye şirketleri…………………………..şirketler ve

………………………………..şirketlerdir.

 
  58069 ziyaretçi buradaydı.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=